عضو شورای اسلامی شهر

نام: مهدی

نام خانوادگی:  عسکری نیا

مقطع تحصیلی:  فوق دیپلم

رشته ی تحصیلی: تربیت بدنی

مسئولیت ها:

1-کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان سربیشه

2- عضو شورای اسلامی

3- عضو کمیسیون ماده 77 شورا