شهرداري مود در سال 1384 در محل بلوارامام رضا(علیه السلام)  تأسيس گرديد. اولين شهردار مود آقاي محمدرضا قلاسی مود بود.در اين مدت تعداد 6 نفر به عنوان شهردار مود منصوب گرديدند كه از اين تعداد 4 نفر شهردار و 2 نفر سرپرست شهرداري بوده اند.