شهرداران مود از سال 1384:

  1. محمدرضا قلاسی مود 1386– 1384
  2.  رضا مطلبی پور  1391– 1386
  3. حسین مهرجو   ( سرپرست)   1392 - 1391 
  4. فاطمه پژوهی  اردیبهشت 1392–  آذر 1392
  5. محمدرضا مودی(سرپرست)   1393– 1392
  6. مهندس صادق بختیاری از اردیبهشت 1393 تاکنون

    هم اكنون شهرداري با 26 نفر پرسنل داراي درجه 3شهرداريها است.