نام

سمت

تلفن

حسین مهرجو

سرپرست شهرداری

32683112-3 

جعفر سعیدی

کارشناس حراست

32683070

مسعود آتش خیز 

 کارشناس خدمات شهری و فضای سبز و آرامستان

32683112-3  داخلی 4

محمدرضا آتش افرازه

کارشناس درآمد

32683112-3  داخلی 4

 

کارشناس شهرسازی

 
جواد زنگویی کارشناس نظارت و جلوگیری از تخلفات ساختمانی 32683112-3  داخلی 3

محمدرضا مودی 

کارشناس عمران 32683112-3  داخلی 3

حسین زنگویی پور 

کارشناس مالی

32683112-3   داخلی 2

مریم آتش افرازه

اپراتور تلفن

32683112-3   داخلی 1

سمیه عباس آبادی

 کارشناس روابط عمومی

32683112-3   داخلی 6

زهرا عسکری نیا

کارشناس امور اداری و دبیرخانه

3268312-3     داخلی 5
 محمدرضا یوسفی  مسئول آتش نشانی  32683114