بازار هفتگی : شنبه بازار - خیابان امام خمینی(ره)-خیابان قلعه باغ

در این شهر بازار دائم وجود ندارد.

 

 

فهرست بازارهای هفتگی و دائم مرکز استان

بازار اصلی                  آدرس: میدان امام خمینی(ره) (دائم)

بازار پاسداران                      آدرس: خیابان پاسداران(دائم)
بازار غفاری                       آدرس: بلوار غفاری (دائم)
چهارشنبه بازار                     آدرس: خیابان بهشتی (هفتگی)