بنا به درخواست شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر خیابان نیلوفر به پاس خدمات صادقانه حجه الاسلام و المسلمین مقصودی مود به نام این عالم فرزانه نامگذاری شد و تابلوی آن در ابتدای این خیابان نصب گردید.