با توجه به موقعيت طبيعي اين شهر که از نوع شهر هاي دشتي و مجاورت آن با دو رشته کوه در شرق و غرب باعث شده که آب و هواي آن از نوع نيمه خشک باشد و با توجه به ارتفاع 1850متري از سطح دريا درجه حرارت آن 5-4 درجه از بيرجند سردتر و بارندگي آن هم به مراتب بيشتر از شهر بيرجند مي باشد که اين موضوع موجب ييلاقي شدن منطقه شده و زمينه را براي سکونت تابستانه اي فرح بخش مهيا مي کند. در بحث كشاورزي، وجود قنوات خمسه و ثلاثه مود و آبدهي بالاي آن و سه دشت وسيع كشاورزي در گذشته، مود را به قطب كشاورزي منطقه تبديل كرده بود. ولي متأسفانه به دليل خشكسالي هاي پي در پي اخير و مخروبه شدن قنات بن بنه (كه از آبدهي بالايي برخوردار بوده، تا آنجا كه براي تغيير مسير آب آن از درب هاي بزرگ استفاده مي كرده اند) كشاورزي از رونق افتاده است. آب شرب منطقه از طريق چاه هاي عميقي که در روستاي علي آباد در 12 کيلومتري غرب اين شهر قرار دارد تأمين مي شود. اين منطقه فاقد رودخانه دائمي مي باشد و جنس خاک آن از نوع رسي و از درجه حاصل خيزي بالايي برخوردار مي باشد به نحوي که محصولات فراواني نظير عناب، زرشک و زعفران به وفور در اين ناحيه کاشت و برداشت مي شود و بيشتر گلخانه هاي شهرستان نيز در بخش مود فعال مي باشند.