ردیف

نام پارک

آدرس

1

کودک

حدفاصل امام خمینی(ره) 9 و 11

2

شهدای پارسی

بهشت 9

3

شهید عباسی

بهشت 4

4

سنچولی

نبش نیلوفر 4

5

9 دی

یاس 7

6

معلم

بلوار ورزش و تربیت